Bản có lời

Bản không lời

------
Bài hát
Hà Nội dựng xây nông thôn mới

Lời: Nguyễn Văn Chí

Nhạc: Thanh Hải

Biểu diễn: Hiền Anh Sao Mai và Tốp ca Viện âm nhạc Việt Nam