Cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Tại quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tuy nhiên thời gian này, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Vừa phải xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, vừa phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt và khắc phục khó khăn về tài chính. Để phục phục nhu cầu chi tiêu của chính phủ và khẳng định chủ quyền, độc lập của quốc gia, ngày 31-01-1946  chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh cho phép in và phát hành Giấy bạc Việt Nam. Ban đầu do Bộ Tài chính phát hành nên gọi là tiền tài chính, nhân dân tin yêu gọi là tiền cụ Hồ. Sau này, Ngân hàng Quốc gia được thành lập (1951) để in và phát hành tiền ngân hàng.

Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đất nước, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự sáng tạo của chính phủ những tờ giấy bạc được phát hành không chỉ là một phương tiện lưu thông kinh tế, công cụ để thực hiện các biện pháp tài chính của chính phủ, mà nó còn làm một nhiệm vụ chính trị quan trọng khác, đó là tuyên truyền cho nhân dân hiểu hơn về chính quyền cách mạng, vận động quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc.

Trong khí thế hân hoan của ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, mời quý độc giả xem lại những hình ảnh độc đáo trên qua những tờ tiền trong giai đoạn 1946-1975.

Bảo vệ quê hương

Bảo vệ mùa màng

Bộ đội giúp dân gặt lúa

Bộ đội hành quân

Bộ đội luyện tập

Bộ đội mặt trận giải phóng

Chiến thắng Sông Lô

Công binh xưởng

Công nông 1948 - 1949

Dân quân

Vệ quốc quân

Nhân dân đón tiếp

Nữ du kích Miền Nam

Pháo binh di chuyển

Đoàn xe đi trên đường Trường Sơn - bắn hạ máy bay

Mỗi tờ tiền như một bức tranh, một tờ tuyên truyền cổ động, biểu dương tinh thần đoàn kết, anh dũng kiên cường trong chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là một cách làm đầy sáng tạo trong gian khó của Đảng ta. Do vậy đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảng quần chúng nhân dân, của các tầng lớp Sĩ, Công, Nông, Thương ủng hộ Đảng, ủng hộ chính phủ trên con đường cách mạng nói chung, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước nói riêng.