Khu Trung tâm huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được hồi phục, đời sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Trong điều kiện khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định phát triển: Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 9.650 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 18,8%, trong đó: Nông lâm thuỷ sản tăng 8%; công nghiệp- xây dựng tăng 21%; dịch vụ tăng 21,8%. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 71,5 triệu đồng/năm. Về thu hút đầu tư và sản xuất công nghiệp - xây dựng, năm 2020 đã thu hút được 14 dự án đầu tư vào địa bàn, với số vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng và sử dụng 136,4 ha đất. Toàn huyện có thêm 82 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn lên 658 đơn vị, trong đó 580 đơn vị đăng ký kê khai nộp thuế ở huyện, hiện có 542 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hoạt động ổn định. Đưa giá trị sản xuất Công nghiệp- Xây dựng năm 2020 ước đạt 9.105 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2019. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 87.590 tấn, đạt 100,01% KH. Giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp ước đạt 131,9 triệu đồng/ha, tăng 5,3% so với năm 2019. Sản xuất nấm trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, các hộ dân đã sử dụng trên 5100 tấn nguyên liệu để sản xuất nấm, cho doanh thu khoảng 24 tỷ đồng. Toàn huyện đã sử dụng 5.136 tấn nguyên liệu để sản xuất nấm, doanh thu khoảng 24 tỷ đồng.  Các cây rau chế biến như khoai tây, dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật, ngô ngọt,... đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho doanh thu bình quân 165- 175 triệu đồng/ha. Huyện đã xây dựng được 3 mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến như mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới và tưới tự động tại xã Xuân Hương. Trong năm, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Tiên Lục hoàn thành 14/14 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 19/19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, đạt 100% KH.

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, hoạt động dịch vụ được mở rộng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên tình hình quản lý, sử dụng đất có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động khai thác đất đắp nền công trình, san gạt mặt bằng hạ cốt nền trái phép cơ bản được phát hiện và xử lý kịp thời; vi phạm pháp luật đất đai từng bước được khắc phục. Trong năm 2020 đã thu hồi 81,9 ha đất các loại để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình công cộng và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm. Từ đầu năm đến nay toàn huyện đã tổ chức GPMB 36 dự án, với diện tích 273,02ha; đến nay đã hoàn thành 15 dự án. Điều đáng mừng là thu ngân sách tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tích cực; năm 2020 tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.477 tỷ đồng, đạt 142% dự toán đầu năm, tăng 2% so với CKNT; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 777 tỷ đồng, đạt 160% dự toán, tăng 27% so với CKNT. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất thực hiện 590 tỷ đồng, đạt 197% dự toán, tăng 40% so với CKNT.

Những kết quả đạt được trong năm 2020 đã cho thấy sự cố gắng, quyết tâm rất cao và là công sức đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, và các doanh nghiệp, doanh nhân.

Đoàn Đức