Các cụ có lưu truyền về một số tiền nhân đỗ đạt và thành đạt tiêu biểu như: Thủy tổ là Nguyễn Công Vĩ đỗ Ất Đẳng khoa thi năm Bính Ngọ niên hiệu Thiên Khánh 1 (1426) được bổ chức Viên ngoại lang thời Lê Thái tổ, về Thiên Mỗ xã năm 1428; cháu là Nguyễn Vũ (1457-1516) đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng Giáp) khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng Thuận 6 (1514, đời vua Lê Tương Dực), giữ các chức quan như Tả Thị Lang Bộ Binh, Thượng thư Bộ Hình kiêm Bảo Thiên điện Đại học sĩ, Hàn lâm Thừa chỉ, Nhập thị Kinh Diên; chắt của Nguyễn Vũ cũng đỗ đạt và được phong tước Liêm quận công thời nhà Mạc, sau về với nhà Lê và mất năm 1594. Từ Cao tổ dòng họ sinh năm 1560 đến đời thứ 5 Họ Nguyễn Công là Cao tổ của các Chi đều có trình độ Nho học cao và làm quan thời nhà Lê Trung Hưng. Với thành tích hiếu học, đỗ đạt Nho học cao nên dòng Họ đã được nhà Vua ân chuẩn cho xây dựng Văn chỉ năm 1717 (303 năm). Đời thứ 7 họ Nguyễn Công là Nguyễn Công Viện (1707-1773) làm Tri huyện Phúc Lộc (nay là huyện Phúc Thọ và Sơn Tây- Hà Nội); Đời thứ 8 họ Nguyễn Công là Nguyễn Tuyên (1750-1787) làm Sĩ kỵ úy, Trung úy, Từ Xuyên Bá; Đời thứ 9 họ Nguyễn Công là Nguyễn Trọng Giáp (1778-1849), người đỗ đạt cao làm quan đến Vũ Khố Thị Lang thời Nhà Nguyễn (tương đương Thứ trưởng hiện nay) được Vua ân chuẩn cho xây dựng Nhà thờ họ năm 1827 và Nhà thờ tồn tại cho đến nay (193 năm). Quán triệt chủ trương của Đảng là củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học ở các cộng đồng dân cư, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng khắp trong cả nước, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập…với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua.

Công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019

Dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ đã nhận thức được chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học; đồng thời, cần phải học tập, noi gương các tiền nhân của dòng họ; nên Hội đồng Gia tộc dòng Họ đã quyết tâm tiến hành xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài và tổ chức thực hiện từ năm 2019. Dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ đã tiến hành xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để tổ chức thực hiện từ năm 2019. Ngày 13/01/2019, họ Nguyễn Công Đại Mỗ chính thức thành lập Hội đồng Gia tộc và Hội đồng Gia tộc đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Họ NGUYỄN CÔNG Đại Mỗ, công nhận 07 thành viên Ban Điều hành Quỹ Khuyến học, khuyến tài; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Khuyến học, khuyến tài Họ NGUYỄN CÔNG Đại Mỗ gồm 5 chương, 13 điều kèm theo. Ngay sau khi Quỹ Khuyến học được thành lập, các thành viên Ban Điều hành Quỹ đã gương mẫu ủng hộ Quỹ, mỗi thành viên đã ủng hộ ngay từ 1 đến 2 triệu đồng; Đặc biệt, thành viên Nguyễn Hữu Hà, chi 4 của dòng Họ đã ủng hộ Quỹ 100 triệu đồng, thành viên Nguyễn Văn Long, chi 7 đã ủng hộ tiền và hiện vật gần 40 triệu đồng. Ngày 18/8/2019, Hội đồng Gia tộc họ NGUYỄN CÔNG Đại Mỗ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài và trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập niên khóa 2018-2019; đồng thời cũng tiếp tục huy động nguồn lực cho Quỹ. Năm 2019 đã trao thưởng cho 124 học sinh, sinh viên với 135 Giấy khen (trong đó có 02 sinh viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi và 17 học sinh đỗ Đại học, 04 học sinh đạt giải trong các kỳ thi từ cấp Quận trở nên, 65 học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở, 47 học sinh cấp Tiểu học đã hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện), với giá trị khen thưởng 29,30 triệu đồng. Công tác khuyến học của dòng Họ được Hội Khuyến học thành phố Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm tặng Giấy khen; Ngày 11/10/2020 tổ chức trao thưởng cho 108 học sinh, với 116 Giấy khen (trong đó 07 học sinh đỗ đại học, 06 học sinh đạt 07 giải trong các kỳ thi từ cấp Quận trở nên, 60 học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở, 42 học sinh cấp Tiểu học đã hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện), với số tiền là 24 triệu sáu trăm ngàn đồng.Công tác Khuyến học đã và đang duy trì và phát triển tốt về truyền thống hiếu học trong Họ.

Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Công nhận được sự ủng hộ, tài trợ của Đời 15 họ Nguyễn Công là Nguyễn Hữu Hà ở Chi 4 đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ, Đời 15 họ Nguyễn Công là Nguyễn Văn Long ở Chi 7 đã ủng hộ trên 30 triệu đồng tiền mặt và gần 10 triệu đồng để làm Biểu trưng của Dòng họ, bà Nguyễn Thị Thoa, đời 14 họ Nguyễn Công ở Chi 1, là con gái của Dòng họ đã quan tâm ủng hộ 2 triệu đồng cho Quỹ, các thành viên của Dòng họ đã ủng hộ, tài trợ cho Quỹ năm 2019 để hoạt động của công tác Khuyến học đạt được như ngày hôm nay.

Công tác khuyến học năm học 2019 – 2020 Nguyễn Công Đại Mỗ

Quán triệt chủ trương của Đảng là củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học ở các cộng đồng dân cư, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng khắp trong cả nước, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập…với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua. Năm 2019 hoạt động vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài, tổng kinh phí vận động được cho Quỹ là 164,20 triệu đồng (Một trăm sáu mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng). Xét và tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong năm 2019; Khen tặng 02 sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện an ninh nhân dân đạt loại giỏi; khen tặng 17 học sinh thi đỗ vào các Học viện và Trường Đại học; 04 học sinh đạt giải trong các cuộc thi được tổ chức từ cấp huyện trở lên; mỗi học sinh được tặng Giấy khen, Biểu trưng của dòng Họ và mức thưởng là 300.000 đồng/học sinh; Khen tặng 65 học sinh đạt Danh hiệu học sinh giỏi, niên khóa 2018-2019 tại các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở; mỗi học sinh được tặng Giấy khen, Biểu trưng của dòng Họ và mức thưởng là 200.000 đồng/học sinh; Khen tặng 47 học sinh có thành tích Hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, niên khóa 2018-2019 tại các trường Tiểu học; mỗi học sinh được tặng Giấy khen, Biểu trưng của dòng Họ và mức thưởng là 200.000 đồng/học sinh. Tổng kinh phí khen thưởng cho các học sinh, sinh viên năm 2019 là 29,30 triệu đồng (Hai mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng).

 Khen thưởng của Quận và Thành phố

UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Quyết định số: 5482/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 khen thưởng Dòng họ Nguyễn Công, phường Đại Mỗ đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội Khuyến học năm 2019. Hội Khuyến học thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 42/QĐ-TĐKT ngày 28/5/2020 khen thưởng dòng họ Nguyễn Công, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đạt Danh hiệu Dòng họ học tập tiêu biểu của Hội Khuyến học thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, nên học sinh có thành tích cao trong học tập năm 2020 là thấp hơn năm 2019; đồng thời, tổng hợp công tác khen thưởng, việc tổ chức lễ trao thưởng cũng bị chậm hơn năm 2019. Năm học 2019- 2020 đã có 108 học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020 với 116 Giấy khen (trong đó, có 2 học sinh được 3 Giấy khen, 4 học sinh được 02 Giấy khen), có 06 học sinh đạt 07 giải trong các kỳ thi từ cấp Quận trở lên (trong đó, có 01 học sinh đạt 02 giải ở Quận và ở Thành phố); đặc biệt, có học sinh Nguyễn Trịnh Bảo Như đạt Huy chương Vàng toán học Châu Á;  cụ thể là: Khen tặng 07 học sinh thi đỗ vào các Trường Đại học mức thưởng là 300.000 đồng và Giấy khen; 06 học sinh đạt 07 giải trong các kỳ thi được tổ chức từ cấp huyện trở lên; mỗi giảỉ thưởng có mức thưởng là 300.000 đồng/giải và Giấy khen; Khen tặng 60 học sinh đạt Danh hiệu học sinh giỏi, niên khóa 2019-2020 tại các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở; mỗi học sinh được tặng Giấy khen của dòng Họ và mức thưởng là 200.000 đồng/học sinh; Khen tặng 42 học sinh có thành tích Hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, niên khóa 2019-2020 tại các trường Tiểu học; mỗi học sinh được tặng Giấy khen của dòng Họ và mức thưởng là 200.000 đồng/học sinh.

Với tư tưởng Học tập giúp mỗi chúng ta rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn”, Hội đồng Gia tộc dòng Họ kêu gọi và rất mong tất cả các con cháu là hậu duệ họ Nguyễn Công Đại Mỗ, hãy học tập, học tập suốt đời và luôn phải quan tâm đến công tác Khuyến học, khuyến tài để hậu duệ Dòng họ Nguyễn Công không ngừng phát triển, chúng ta cần biết rằng“Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời”“Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.”“Những gì chúng ta biết trong ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ lỗi thời. Nếu ngừng học tập thì chúng ta sẽ ngừng phát triển”. Hội đồng Gia tộc rất mong các thành viên của dòng họ Nguyễn Công Đại Mỗ luôn luôn quan tâm đến giáo dục và học tập; đặc biệt, quan tâm, động viên đến thế hệ sau, mỗi phần thưởng nhỏ ngày hôm nay sẽ tạo động lực, tạo cảm hứng cho các học sinh, sinh viên là hậu duệ của Dòng họ trong học tập; mỗi người chúng ta hãy đóng góp, ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Khuyến học để phần thưởng cho học sinh, sinh viên được duy trì và có thể cao hơn nữa; mỗi người chúng ta hãy chung tay, chung sức góp phần cho công tác khuyến học của Dòng họ.