Nhìn vào chiều dài lịch sử cho ta thấy, Việt Nam là một dân tộc thượng văn. Chúng ta dựa vào sức mạnh tinh thần để chống ngoại xâm hay thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết,...Từ đó hình thành nên đặc trưng và bản chất của con người Việt Nam. Đó chính là bản chất yêu nước, thương dân, sống hoà đồng với thiên nhiên, tinh thần yêu nước của dân tộc thể hiện rõ nhất trong lúc đất nước hoạn nạn.

Minh chứng rõ nhất qua 4 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc trong thế kỉ XX, hay như năm 2020 vừa qua, chúng ta đã chiến thắng Covid không phải bằng sức mạnh vật chất mà chính bằng sức mạnh tinh thần. Đó là sự đoàn kết sâu rộng giữa các tầng lớp nhân dân vì một nhiệm vụ chung, đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng và Nhà nước.

Nhà báo Vương Xuân Nguyên -  Diễn đàn Đời sống và Phát triển

Với tinh thần đó, chúng tôi kỳ vọng, Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ giương cao ngọn cờ gắn việc xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; sốc dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước chân chính trong mỗi người dân Việt Nam.

Dưới góc độ của một người dân, một người gắn bó với công tác nông nghiệp, chúng tôi mong muốn từ mỗi Đảng viên đến mỗi cơ sở Đảng cần chăm lo đến công tác đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức Cách mạng; Đồng thời giáo dục ý thức xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng quan tâm...

Tinh thần ấy, cần phải được quán xuyến đến từng Đảng viên, từng cơ sở Đảng để làm sao lan tỏa được đến từng người dân, để mỗi người dân đều có ý thức dân tộc, có khát vọng thời đại chân chính về một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, hùng cường trong kỉ nguyên số.

Cùng với đó, trong mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cần phải gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong 6 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, ngoài việc tập trung xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thì phải coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hoá ở đây là vấn đề sống hài hoà với thiên nhiên, thích ứng với khí hậu, phát triển bền vững. Cần phải nhận thức sâu sắc tinh thần ấy, trong tất cả các hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động dân sự hàng ngày để chúng ta tạo ra những bước chuyển biến mới,  phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh và nhưng phải đi đôi bền vững.

Chúng tôi rất tin tưởng rằng với truyền thống hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng và truyền thống của dân tộc, cũng như tinh thần rất đặt biệt của mỗi người dân Việt Nam, chúng ta sẽ trở thành dân tộc hùng cường trong thế kỉ thứ XXI.