Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 của xã Cương Sơn

Xuân Đông - Đắc Tuấn