#

Tiếng nói của thiên nhiên con người cần lắng nghe

Mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên đã tồn tại song hành hàng ngàn đời nay. Con người dựa vào thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên và làm cho thiên nhiên phát triển bền vững cùng sự tiến bộ văn minh của con người. Đó là thông điệp về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong đời sống của chúng ta. Đoạn Clip dưới đây do bạn đọc chia sẻ đã nói về điều đó.